Veel zaken die opgenomen zijn in het Klimaatakkoord zijn van belang voor de LEI’s.
Om te beginnen is de ambitie opgenomen om in 2030 van de op land duurzaam opgewekte energie op land te realiseren met lokaal eigenaarschap en zeggenschap. Ook in de warmtetransitie krijgen LEI’s een rol.
Deze ambitie zal een grote slagkracht en inzet van alle bestaande en nog op te richten LEI’s betekenen.
Tegelijkertijd is er veel onzekerheid over de financiering door aangekondigde maatregelen en de verlaging van de SDE+ in 2019.
Van grote invloed op de businesscases van de PCR-projecten zijn de door minister Wiebes aangekondigde wijziging van de grondslag voor de PCR. Ook voor deze regeling komt een terugleververgoeding. Dit betekent grote onzekerheid voor LEI’s die projecten aan het opstarten zijn. Zijn de businesscases met een terugleververgoeding nog wel rendabel.
Tegelijkertijd is in het Klimaatakkoord aangegeven dat de Energiebelasting (EB) op aardgas zal stijgen en op elektriciteit zal dalen. De mate waarin is inmiddels door de Regering teruggeschroefd, maar het principe op zich is wel overeind gebleven. Doordat de PCR in 2016 is gekoppeld aan de hoogte van de EB, zonder dat er een bedrag genoemd wordt, zou dit het einde van alle businesscases betekenen. Sterker nog ook alle al gerealiseerde PCR-projecten zouden onderuitgaan omdat ook bij hen de EB niet stijgt, maar daalt voor de resterende periode.
In dat licht bezien, biedt voor nieuwe projecten een vervanging door een terugleververgoeding, mits deze natuurlijk reëel is vastgesteld zoals het nu lijkt nog wat meer zekerheid. Maximale inzet van alle betrokkenen is nodig om een goede vervanging te realiseren.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatbeleid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/07/10/hoofdlijnen-van-het-klimaatakkoord

Nieuwe Energie Overijssel is een uniek programma met als missie dat Overijssel in 2050 energieneutraal is. De alliantie van verschillende partijen werkt aan 20% Nieuwe Energie in 2023. Het programma onderscheidt zich door regionale kracht, een groeiend kennisnetwerk en innovatieve oplossingen.

NEO