In Regionale Energiestrategieën (RES’en) moeten regio’s concrete plannen maken om de afspraken uit het Klimaatakkoord na te komen. In dat Klimaatakkoord hebben we een belangrijke rol voor burgers bevochten. De volgende uitdaging voor ons als energiecoöperaties is om die rol waar te maken.

Officieel starten de RES’en pas tegen de zomer (na ondertekening van het Klimaatakkoord), maar sommige regio’s zijn al volop bezig. We hebben de belangrijkste informatie voor je op een rij gezet. Lees meer

Weten in welke regio je woont? Kijk hier

 
 
 
 
 
 
 

dak hofvantwenteHof van Twente op Rozen heeft inmiddels 3 daken via de PCR gerealiseerd. In totaal zijn er nu 932 panelen gelegd op 3 daken (in Markelo, Hengevelde en Diepenheim). Het zijn 384 panelen van 295 Wp (black) en 548 panelen (respectievelijk 228 en 320) van 2 x 1 m van 335 Wp (Poly). In totaal ligt er daardoor bijna 300.000 Wp aan vermogen op deze 3 daken en nemen 70 mensen deel aan de projecten. De aanwijzingen van de belastingdienst zijn inmiddels binnen.

De projecten zijn gerealiseerd met het Op Rozen-model, ontwikkeld door CORF (Coöperatie Op Rozen Facilitair). Dit betekent dat de investering voor een groot deel wordt gefinancierd met Vreemd Vermogen. Leden van de coöperatie investeren éénmalig 1 cent per kWh dat men deelneemt. Ze kunnen via een Achtergestelde Lening meer investeren, maar dit is niet verplicht. Op deze manier kan iedereen deelnemen, ongeacht het inkomen. De coöperatie leent dit Vreemde Vermogen goedkoop van de BNG door de garantstelling die de gemeente Hof van Twente heeft afgegeven. De verhouding is 80 % Vreemd Vermogen en 20 % Inbreng vanuit de leden.

Het bestuur van de coöperatie heeft ook besloten om ondanks de onzekerheden gewoon door te gaan met de realisatie van projecten. Zij gaat ervan uit dat er, ook gezien de inzet van de Tweede Kamer in het verleden, een goede regeling blijft bestaan. Nu stoppen zou een verkeerd signaal zijn, we moeten juist met volle kracht vooruit om maximale druk uit te kunnen oefenen als lokale energiecoöperaties.
Inmiddels worden er leden geworven voor dak 4 en 5.

logo overijssel webDe provincie heeft de LEI-subsidie, die eind juli weer is opengesteld op een aantal punten gewijzigd.

  1. Fase 3 is vervallen vooruitlopend op de ontwikkelingen van het projectbureau. De maximale subsidie voor fase 1 en 2 blijft wel € 50.000,--.
  2. De maximale subsidie voor fase 1 en 2 samen voor Postcoderoosprojecten wordt € 30.000,-- voor projecten zonder asbest en € 40.000,-- voor projecten met asbest.
  3. De subsidie mag niet meer gebruikt worden voor de investering zelf. Hij mag wel gebruikt worden voor het rondkrijgen van de financiering.
  4. Om uit te sluiten dat projectcoöperaties van ontwikkelaars een beroep doen op de LEI-subsidie is de voorwaarde lokale binding toegevoegd.
  5. Een andere nieuwe voorwaarde is de verplichting om de winst uit een project te herinvesteren in een (ander) lokaal initiatief.
  6. De vrijwilligersvergoeding voor fase 1 en 2 is gelijkgetrokken naar 15 euro en de interne loonkosten in fase 1 zijn niet meer beperkt.

AFMSteeds meer startende coöperaties ondervinden moeilijkheden voor het openen van een bankrekening. In eerste instantie werd gedacht dat dit werd veroorzaakt door nieuwe regelgeving bij de banken.
Het blijkt echter verband te houden met de wijzigingen die zijn doorgevoerd bij de Wft in oktober/november van het afgelopen jaar.
Daardoor moeten banken van de AFM een verscherpte controle uitvoeren of coöperaties niet aangemerkt moeten worden als beleggingsclubs in plaats van als onderneming. En dat geldt dus met name bij het openen van een bankrekening. Het is daarom belangrijk hoe e.e.a. in de statuten is omschreven, hoe je zaken vermeld op je website en hoe je een lening of participatie uitzet bij je leden. Als je daarbij te veel nadruk legt op financieel rendement, kun je aangemerkt worden als beleggingsclub, waarvoor andere voorwaarden gelden. Je moet dan bijvoorbeeld een vergunning van de AFM hebben.
Voor coöperaties zijn de leningen van leden of het uitgeven van participaties in het algemeen middelen om een doel te bereiken. Het doel is immers het realiseren van projecten voor het opwekken van duurzame elektriciteit en warmte. Als je dat goed omschrijft en je (nadat je een bankrekening hebt geopend) aan een aantal regels houdt is er verder niet zoveel aan de hand.
Als het gaat om een totaal leenbedrag of participatie van minder dan 5 miljoen dan geldt een vrijstelling van een door de AFM goedgekeurde prospectus. Je moet dan wel aan de voorwaarden voldoen dat er een informatiememorandum beschikbaar is voor de consumenten/leden en je moet de AFM van tevoren informeren (meldingsplicht). Deze twee voorwaarden gelden niet als je een aanbieding doet aan minder dan 150 personen en een bedrag minder dan € 100.000,-- (jaarbedrag).
Wat in alle gevallen wel moet is dat je de vrijstellingsvermelding aangeeft: “Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.”

Meer informatie kun je vinden via https://www.hieropgewekt.nl (vooral de laatste tip is van belang) en de presentatie van Ronald Korpershoek (Rabobank) en Michiel Claassen (advocaat) en hun presentatie op het Evenement van Hier

Opgewekt in 2017:
https://www.hieropgewekt.nl

Na het bekend worden van de plannen in het Klimaatakkoord om de Energiebelasting op gas te verhogen en de Energiebelasting (EB) op elektriciteit te verlagen was duidelijk dat dit een probleem zou opleveren voor alle bestaande en nieuwe Postcoderoosprojecten.
Hoewel inmiddels duidelijk is geworden dat de Regering de verhoging en verlaging minder sterk wil laten verlopen dan aangegeven in het Klimaatakkoord, heeft een dergelijke verschuiving wel consequenties. De businesscases op vervanging aardgas worden gunstiger, maar de businesscases voor elektriciteitsprojecten worden ongunstiger. Zowel voor particulieren als voor coöperaties.
Reden voor Coöperatie Hof van Twente op Rozen U.A. om de belastingdienst om opheldering te vragen. Inmiddels heeft de belastingdienst aangegeven dat als de Postcoderoos (PCR) in de huidige vorm (middels EB) wordt afgeschaft, voor de resterende termijn van 15 jaar de dan geldende EB blijft gelden. Dus stel de EB wordt In 2021 vervangen door een terugleververgoeding en je hebt een PCR-Project in 2016 gerealiseerd dan geldt de EB uit 2020 voor de rest van de periode.
Belangrijk is daarom dat we zorgen dat tot de invoering van de Terugleververgoeding de EB niet teveel daalt of dat we erin slagen om de ODE ook voor de PCR-projecten onder te brengen bij de regeling. Dit zou logisch zijn in verband met gelijkschakeling salderen en PCR.

Memo CORF

Veel zaken die opgenomen zijn in het Klimaatakkoord zijn van belang voor de LEI’s.
Om te beginnen is de ambitie opgenomen om in 2030 van de op land duurzaam opgewekte energie op land te realiseren met lokaal eigenaarschap en zeggenschap. Ook in de warmtetransitie krijgen LEI’s een rol.
Deze ambitie zal een grote slagkracht en inzet van alle bestaande en nog op te richten LEI’s betekenen.
Tegelijkertijd is er veel onzekerheid over de financiering door aangekondigde maatregelen en de verlaging van de SDE+ in 2019.
Van grote invloed op de businesscases van de PCR-projecten zijn de door minister Wiebes aangekondigde wijziging van de grondslag voor de PCR. Ook voor deze regeling komt een terugleververgoeding. Dit betekent grote onzekerheid voor LEI’s die projecten aan het opstarten zijn. Zijn de businesscases met een terugleververgoeding nog wel rendabel.
Tegelijkertijd is in het Klimaatakkoord aangegeven dat de Energiebelasting (EB) op aardgas zal stijgen en op elektriciteit zal dalen. De mate waarin is inmiddels door de Regering teruggeschroefd, maar het principe op zich is wel overeind gebleven. Doordat de PCR in 2016 is gekoppeld aan de hoogte van de EB, zonder dat er een bedrag genoemd wordt, zou dit het einde van alle businesscases betekenen. Sterker nog ook alle al gerealiseerde PCR-projecten zouden onderuitgaan omdat ook bij hen de EB niet stijgt, maar daalt voor de resterende periode.
In dat licht bezien, biedt voor nieuwe projecten een vervanging door een terugleververgoeding, mits deze natuurlijk reëel is vastgesteld zoals het nu lijkt nog wat meer zekerheid. Maximale inzet van alle betrokkenen is nodig om een goede vervanging te realiseren.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatbeleid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/07/10/hoofdlijnen-van-het-klimaatakkoord

In juni van dit jaar gaf minister Wiebes aan dat hij haast wilde maken met het vervangen van de salderingsregeling door een terugleververgoeding. Dit zou in dienen te gaan per 2020 en deze zou gebaseerd dienen te zijn op een terugverdientijd voor particulieren van 7 jaar. Inhoudelijk valt er nog steeds veel af te dingen op het afschaffen van de salderingsregeling, maar dit lijkt onafwendbaar.
Minister Kamp ging nog uit van afschaffing per 2023. Inmiddels is wel gebleken dat 2020 waarschijnlijk te ambitieus is. Op 5 september jl. gaf minister Wiebes in de Tweede Kamer aan dat hij er een hard hoofd in heeft dat de vervangende regeling al in 2020 klaar kan zijn.


Deskundigen gaven al eerder aan dat deze omschakeling veel tijd zou vergen. Indien de verrekening blijft lopen via de energieleveranciers, dienen alle systemen ingrijpend aangepast te worden. Bovendien is er nog steeds geen wettelijke verplichting tot het accepteren van een slimme meter en ontstaat er bij invoering van de terugleververgoeding rechtsongelijkheid tussen de mensen met een terugdraaimeter en de mensen met een slimme meter.


O.a. Energie Nederland gaven al eerder aan dat het niet zou lukken om de nieuwe regeling in 2020 klaar te hebben.


groene kabouter 2018Op 27 juni is de aanmoedigingsprijs van IM Overijssel uitgereikt aan Guy Seeman van duurzaam Waterwonen Zwolle. De prijs bestaat uit een replica van de Groene Kabouter en tweehonderdvijftig Euro. In dit project wordt onderzocht of het mogelijk is om een goed geïsoleerde woonark te verwarmen met een “waterwarmte pomp”. Deze pomp haalt de warmte uit het stromende oppervlakte water om de woonark te verwarmen en te voorzien van warm water. De jury, bestaande uit alle IM makelaars, was unaniem in de beslissing om de prijs toe te kennen aan dit project. In onze provincie bevinden zich ook meerdere woningen in de buurt van stromend water. We zullen dit project met belangstelling volgen om te ontdekken of het warmte winnen uit stromend water ook een goed alternatief is om woningen te verwarmen.

Energiepark HeetenDe grondwerkzaamheden van het Energiepark Heeten zijn op 9 april 2018 door de Fa. Jansen aangevangen en nemen ongeveer 3 weken in beslag. De zonnepanelen in het park worden verlaagd aangelegd en rondom het park komt een dijkverhoging en een haag om het zicht op de panelen met name vanuit de woonwijk te voorkomen.

In het park komen ca. 7.750 zonnepanelen (285 Wp en Poly) goed voor ca. 2.2 MWp vermogen en een opwekking van ca. 2.100.000 kWh per jaar. Deze opwekking is bijna 15% van het totale elektraverbruik van Heeten (postcode 8111).
Samen met de al aanwezige panelen (ca. 6.000) met name op daken bij particulieren, bedrijven, het sociaal maatschappelijk vastgoed en het in januari door Endona in gebruik genomen Zonneveld Boerhof (100.000 Wp) gaat daarmee de lokale opwekking van groene elektra richting de 25%, waar we trots op mogen zijn.

Het park wordt gebouwd door dezelfde aannemer als het zonnepark de Groene Weuste in Wierden en dat is B&W Energy. De voorbereidingen tot en de coördinatie tijdens de bouw van het Energiepark ligt in de handen van Escozon uit Heeten. De ingebruikname zal behoudens onvoorziene omstandigheden in het begin van het derde kwartaal van 2018 opgeleverd gaan worden.

Nieuwe Energie Overijssel is een uniek programma met als missie dat Overijssel in 2050 energieneutraal is. De alliantie van verschillende partijen werkt aan 20% Nieuwe Energie in 2023. Het programma onderscheidt zich door regionale kracht, een groeiend kennisnetwerk en innovatieve oplossingen.

NEO